คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดเป็นความสามารถของ GIS ในการสร้างข้อมูลแผนที่ระดับจังหวัด จากข้อมูลแผนที่ระดับอำเภอที่มีข้อมูลระบุว่าอำเภอนั้นอยู่ในจังหวัดใด
1) การตัดข้อมูล (clip)
2) การลบข้อมูล (erase)
3) การผสานข้อมูล (merge)
4) การยุบรวมข้อมูล (dissolve)
เฉลย

ตอบ 4) การยุบรวมข้อมูล (dissolve)