คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ


เมื่อดูสเกลด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้ objective lens ที่มีกำลังขยาย 4X (ภาพ ก) และ ดูเซลล์ Arcella โดยใช้ objective lens ที่มีกำลังขยาย 100X (ภาพ ข)

Arcella นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าใดในหน่วยไมโครเมตร (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

เฉลย

ตอบ เซลล์ Arcella นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 136 ไมโครเมตร

         (134, 135, 136, 137, 138, 139 ไมโครเมตร)


คำอธิบาย ความกว้างของบริเวณที่มองเห็นเมื่อมีกำลังขยาย 100X จะเล็กกว่าที่มีกำลังขยาย 4X อยู่ 25 เท่า จากรูป ก ทั้งบริเวณที่มองเห็นมีความกว้างประมาณ 4.5 ม.ม. หรือ 4,500 ไมโครเมตร ดังนั้น ในรูป ข ทั้งบริเวณที่มองเห็นจึงมีความกว้างประมาณ 4,500/25 = 180 ไมโครเมตร จากรูป ข เซลล์ Arcella มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 5.96/7.87 ของบริเวณที่มองเห็น ดังนั้นจึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.96/7.87 x 4,500 = 136 ไมโครเมตร