คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
เหตุใดหมู่บ้านในทวีปแอฟริกาต้องมีบ้านอยู่รวมกันเป็นรูปวงกลม
1) บ้านเรือนต้องล้อมรอบคอกสัตว์
2) บ้านเรือนต้องล้อมรอบยุ้งฉาง
3) บ้านเรือนต้องตั้งอยู่รอบโบสถ์
4) หมู่บ้านต้องมีกำแพงล้อมรอบ
เฉลย

ตอบ 1) บ้านเรือนต้องล้อมรอบคอกสัตว์