คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
สิ่งใดหรือการศึกษาใดในข้อต่อไปนี้ เป็นหลักฐานบ่งบอกว่าใกล้แกนกลางโลกมีชั้นที่มีสถานะเป็นของเหลว

ก. การที่เปลือกโลกภาคพื้นมหาสมุทร (oceanic crust) มีพื้นที่มากกว่า เปลือกโลกภาคพื้นทวีป (continental crust)

ข. การศึกษาคลื่นไหวสะเทือน (seismic wave) โดยเฉพาะคลื่นตัวกลาง (body wave)

ค. การเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโลก โดยเฉพาะการสลับขั้วแม่เหล็กโลก
1) ข. เท่านั้น
2) ก., ข. และ ค.
3) ก. และ ข.
4) ข. และ ค.
เฉลย

ตอบ 4) ข. และ ค.

แนวคิด

การศึกษาพบว่าคลื่นตามขวาง S Wave ไม่สามารถผ่านบางส่วนของแกนกลางโลกได้ แสดงว่ามีส่วนที่เป็นของเหลว

การที่สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงและสลับขั้วได้ แสดงว่ามีการไหลวนของโลหะเหลวที่เหนี่ยวนำตัวเองให้เกิดสนามแม่เหล็ก