คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค มี 3 รูปแบบคือข้อใด
1) convergent, divergent, transform
2) compression, dilation, strike-slip
3) dilation, convergent, transform
4) strike-slip, divergent, compression
เฉลย

ตอบ 1) convergent, divergent, transform

คำอธิบาย