คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ถ้านำต้นพืชไปใส่ไว้ในครอบแก้วที่มีการปั๊มก๊าซ 14CO2 เข้าไป โดยให้ต้นพืชอยู่ในครอบแก้วนั้นเป็นเวลา 1 นาที แล้วนำเซลล์พืชออกมาวิเคราะห์ทันที จะตรวจสอบพบกัมมันตภาพรังสีในตัวเลือกดังต่อไปนี้ถูกหรือผิด

1) คลอโรพลาสต์
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

2) นิวเคลียส
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) ไมโทคอนเดรีย
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

4) กระจายอยู่ทุกส่วนของเซลล์
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

5) คาร์โบไฮเดรต
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

6) กรดนิวคลิอิก
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

7) โปรตีน
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

8) ไขมัน
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

เฉลย

คำอธิบาย

Rubisco เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 3-phosphoglyceric acid ซึ่งจะถูกเปลี่ยนรูปต่อไปเป็น ribulose 1,5-biphosphate (RuBP) หรือ คาร์โบไฮเดรตในรูปอื่น ๆ  Rubisco เป็นเอนไซม์ที่ทำงานช้า 

ถ้าให้ 14C เป็นเวลาเพียง 1 นาที และนำใบพืชไปวิเคราะห์ทันที  จึงพบ 14C ในคลอโรพลาสต์เท่านั้น และพบในสารชีวโมเลกุลประเภทคาร์โบไฮเดรตเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  ถ้าให้พืชได้รับ 14C เป็นเวลา 1 นาที  แต่นำตัวอย่างไปวิเคราะห์ในวันถัดไป จะพบ 14C ในส่วนอื่นของเซลล์ และในสารชีวโมเลกุลประเภทอื่นด้วย เนื่องจากมีกระบวกการเมทาบอลิซึมเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนจะนำตัวอย่างไปวิเคราะห์