คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ประเทศแห่งหนึ่งมีการใช้เหรียญ 5 บาท, 4 บาท และ 1 บาท  พิจารณาขั้นตอนวิธีทอนเงิน ด้วยเหรียญดังกล่าวด้านล่างนี้

$\quad$ขั้นตอนวิธี ทอนเงิน(m)    [m เป็นจำนวนเต็มแทนจำนวนเงินที่ต้องการทอน]
$\quad$1. while m > 0 do
$\quad$2.$\quad$if m >= 5 then
$\quad$3.$\quad \quad$ทอนเหรียญ 5 บาท; ให้ m $\leftarrow$ m – 5
$\quad$4.$\quad$else if m >= 4 then
$\quad$5.$\quad \quad$ทอนเหรียญ 4 บาท; ให้ m $\leftarrow$ m – 4
$\quad$6.$\quad$else
$\quad$7.$\quad \quad$ทอนเหรียญ 1 บาท; ให้ m $\leftarrow$ m – 1
$\quad$8.$\quad$endif
$\quad$9.  endwhile

จากขั้นตอนวิธีข้างต้น ถ้าต้องทอนเงิน 14 บาท จะทอนเหรียญ 5 บาทสองเหรียญ และเหรียญ 4 บาทหนึ่งเหรียญ  รวมใช้เหรียญในการทอน 3 เหรียญ  สังเกตว่าในกรณีนี้ไม่มีวิธีการทอนเงินแบบอื่นที่ใช้เหรียญน้อยกว่า 3 เหรียญ

ข้อใดเป็นจำนวนเงินทอนที่ขั้นตอนวิธีดังกล่าว ใช้จำนวนเหรียญในการทอนมากกว่าวิธีที่ใช้เหรียญน้อยที่สุด (นั่นคือ มีวิธีการทอนเหรียญแบบอื่นที่แตกต่างจากวิวิธีข้างต้น และใช้จำนวนเหรียญน้อยกว่า)
1) 49
2) 50
3) 51
4) 52
เฉลย

ตอบ 4) 52

คำอธิบายเฉลย

จำนวนเหรียญที่ขั้นตอนวิธีใช้ในแต่ละตัวเลือกคือ

(1) 49 ใช้เหรียญ 5 บาท 9 เหรียญ ใช้เหรียญ 4 บาท 1 เหรียญ รวม 10 เหรียญ

(2) 50 ใช้เหรียญ 5 บาท 10 เหรียญ

(3) 51 ใช้เหรียญ 5 บาท 10 เหรียญ ใช้เหรียญ 1 บาท 1 เหรียญ รวม 11 เหรียญ

(4) 52 ใช้เหรียญ 5 บาท 10 เหรียญ ใช้เหรียญ 1 บาท 2 เหรียญ รวม 12 เหรียญ 

อย่างไรก็ตาม สามารถทอนได้โดยใช้เหรียญ 5 บาท 8 เหรียญและเหรียญ 4 บาท 3 เหรียญ รวม 11 เหรียญเท่านั้น