คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
แรงดันในชั้นฐานธรณีภาคดันให้แผ่นธรณีมหาสมุทร (oceanic crust) ยกตัวขึ้นเป็นสันเขากลางมหาสมุทร ดังเช่นแนว East Pacific Rise ดังแสดงในรูป  แรงดันและแมกมาจะผลักให้แผนธรณีมหาสมุทรแยกตัวออกจากกัน

อะตอมของธาตุเหล็กที่มีอยู่ในแร่แมกนีไทต์ในลาวา จะถูกเหนี่ยวนำให้เรียงตัวตามทิศทางของสนามแม่เหล็กโลก เราทราบดีว่าสนามแม่เหล็กโลกมีการกลับขั้วไปมาที่เวลาต่างๆ ดังนั้นการศึกษาสนามแม่เหล็กที่ถูกบันทึกไว้ในแผ่นธรณีมหาสมุทรจะทำให้เราทราบอายุของชั้นหินที่ตำแหน่งต่างๆบนแผ่นได้

หมายเลข 1256 เป็นรหัสหลุมขุดเจาะที่ใช้ศึกษาชั้นหินของแผ่นธรณีมหาสมุทร จงหาว่าที่ตำแหน่งนี้ แผ่นธรณีมหาสมุทรกำลังเคลื่อนที่ออกจาก East Pacific Rise ด้วยอัตราเร็วเท่าใด

หมายเหตุ: Ma = ล้านปี

1) $1 - 5$ มิลลิเมตรต่อปี
2) $6 - 10$ มิลลิเมตรต่อปี
3) $1 - 5$ เซ็นติเมตรต่อปี
4) $6 - 10$ เซ็นติเมตรต่อปี
5) $1 - 5$ เมตรต่อปี
6) $6 - 10$ เมตรต่อปี
เฉลย

ตอบ 4) 7.3 เซ็นติเมตร/ปี

(รูปจาก http://bit.ly/2Qndb1E)

อายุของแผ่นธรณีที่ตำแหน่งหลุมประมาณ 15 ล้านปี

ระยะทางของหลุมจาก East Pacific Rise ประมาณ 1100 กิโลเมตร

ดังนั้นอัตราเร็วประมาณ $\frac{1.1 \times 10^6}{15 \times 10^6} = 0.073 \: \text{m}/\text{year} = 7.3 \: \text{cm}/\text{year}$ 

 

หมายเหตุ:

แต่ละตำแหน่งบนแผ่นธรณีเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากัน และโดยปกติมีทั้งการเลื่อนตำแหน่งและการหมุนด้วย ค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วของการแยกออกอยู่ที่ประมาณ 1 - 10 cm/year สำหรับแผ่นธรณีมหาสมุทรโดยทั่วไป