คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ขันฑสกรมีสารสำคัญคือ Saccharin (C7H5NO3S  มวลโมเลกุล 183) เป็นองค์ประกอบ

นำขันฑสกรจำนวน 5 เม็ด หนัก 0.2140 กรัม มาออกซิไดส์เพื่อเปลี่ยนให้ S กลายเป็น SO42- แล้วตกตะกอนเป็น BaSO4 (มวลโมเลกุล 233.4) จะได้ตะกอน 0.2070 กรัม

จงคำนวณหาปริมาณ Saccharin โดยเฉลี่ยต่อเม็ดในหน่วยกรัม

(ให้ตอบเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องระบุหน่วย เช่น คำนวณได้ 0.1234 กรัม ให้ตอบ 0.1234)
เฉลย

ตอบ 0.0325

แนวคิด

ดังนั้น โดยเฉลี่ย ในขันฑสกร 1 เม็ดจะมี saccharin = 0.1623/5 = 0.0325 กรัม