คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
วงกลมสองวงแนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 16 หน่วย และ 8 หน่วยที่วางทับซ้อนกัน ดังรูปสมมติว่าคอร์ดร่วมของวงกลมทั้งสองมีความยาว $ℓ$ หน่วย
จงหาค่าของ $ℓ^2$

เฉลย

ตอบ 56

แนวคิด

\(\displaystyle{\sqrt[]{8^2 - \left(\frac{ℓ}{2}\right)^2}} - \displaystyle{\sqrt[]{4^2 - \left(\frac{ℓ}{2}\right)^2}} = \text{OO}' = \sqrt[]{4^2 + 4^2} \)

เมื่อแก้สมาการ จะได้ว่า \(ℓ = 2\sqrt[]{14}\)