คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จงแปลงค่าละติจูดและลองจิจูดในรูปแบบ Degree Minute Second (DMS) 25° 15' 45"  ให้เป็นรูปแบบ Decimal Degree (DD)
1) 25.1545
2) 25.1950
3) 25.2625
4) 25.6000
เฉลย

ตอบ 3) 25.2625

คำอธิบาย

(15/60) + (45/3600)

1 องศา = 60 ลิปดา

1 ลิปดา = 60 พิลิปดา