คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
พิจารณาโปรแกรมจำลองต่อไปนี้  ให้ A เป็นอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม ข้อมูลตัวแรกของ A จะมีดัชนีเป็น 0  โปรแกรมรับค่า x เป็นข้อมูลนำเข้า  โปรแกรมจะคำนวณค่าใส่ในตัวแปร v และส่งออกเป็นผลลัพธ์

$\quad$ input: x
$\quad$ A =  [1,0,-10,5,10]
$\quad$ v = 0
$\quad$ i = 0
$\quad$ while i <= 4:
$\qquad$ v = v*x
$\qquad$ v = v + A[i]
$\qquad$ i = i + 1
$\quad$ output v

จากตัวเลือกด้านล่าง ตัวเลือกใดเป็นค่าข้อมูลนำเข้า x ที่ให้ผลลัพธ์ที่มากที่สุด
1) x = -2
2) x = -1
3) x = 0
4) x = 1
เฉลย

3) x = 0

คำอธิบายคำตอบ: โปรแกรมด้านบนคำนวณค่าพหุนาม f(x) = x4 – 10x2 + 5x + 10

พหุนามดังกล่าวมีค่าที่จุด x ต่าง ๆ ดังนี้  f(-2) = -24, f(-1) = -4, f(0) = 10, f(1) = 6 

 

ดังนั้นจากตัวเลือก คำตอบที่ถูกต้องคือ (3) x = 0