คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
รหัสบัตรประชาชนไทยประกอบไปด้วยตัวเลขจำนวน 13 หลัก แต่ละหลักจะมีความหมายแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามหลักที่ 13 (หลักขวาสุด) นั้นมีไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยค่าในหลักที่ 13 จะคำนวณจากเลขหลักอื่น ๆ ด้วยขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

$\quad$ ให้เลขในหลักที่ 1 ถึง 12 แทนด้วย X1, X2, …, X12 (นับหลักจากซ้ายไปขวา)
$\quad$ ให้ Y = 13X1 + 12X2 + 11X3 + 10X4 + 9X5 + 8X6 + 7X7 + 6X8 + 5X9 + 4X10 + 3X11 + 2X12
$\quad$ ให้ Z = Y mod 11 (mod คือการหารเอาเศษ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเศษของการหาร)
$\quad$ ค่าในหลักที่ 13 จะมีค่าเท่ากับ 1 – Z ถ้า Z <= 1 และมีค่าเท่ากับ 11 – Z ถ้า Z > 1

รหัสบัตรประชาชนในข้อใด มีค่าในหลักที่ 13 ไม่ถูกต้องตามที่ระบุข้างต้น
1) 1234567890123
2) 2345678901234
3) 1010101110110
4) 5432109876546
เฉลย

ตอบ 1) 1234567890123

คำอธิบาย

สำหรับข้อ 1) หลักที่ 13 ที่ถูกต้องคือ 1